Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Ve Gizlilik Politikası – Kadir's Tree Houses – Kadir'in Ağaç Evleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Ve Gizlilik Politikası

Biz kimiz

Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd. Şti

Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti bünyesinde yer alan Kadir’in Ağaç Evler, tarafımızca sunulan veya tarafınızca talep edilen hizmetlerden yararlanmanız sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerin korunmasına azami özeni göstermektedir. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, kişisel bilgilerinizin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası” ile dikkatinize sunulmuştur. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti’ nin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına talep ettiği ve kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası vb.) sizin “kişisel verileriniz” olduğunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şekillerde bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, kampanya çalışmaları, Şirketimizin ve Şirketimizle ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecek ve saklanacaktır. Ayrıca, web sitemizi ziyaret eden kişilerin –kişisel bilgi içermeyen- davranış ve tercihleri analiz edilmekte, hizmet kalitemizi artırmaya yönelik istatiksel veriler toplanmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verileri genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklamaktadır. Ancak, internetin doğası gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Bu tür kullanımlardan doğacak zarar Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti ve/veya yetkilileri sorumluluğunda değildir. Şirketimizin resmi sitesindeki SSL Güvenli rezervasyon linklerindeki ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla 3D Secure uygulaması ile alınmakta, ödemeye yönelik tüm işlemlerin aşağıdaki güvenli URL adreslerinde SSL şifrelemeli ara yüzler üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememekle birlikte, web sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir. – İş bu web sitesi kullanım koşulları ve gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel Verilerin Paylaşılması Kişisel veriler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti grup şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmakta olup, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti ve/veya yetkilileri sorumlu değildir. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız. Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı nüshasını Yazır Mah. Olimpos Sok. No: 1 adresine elden, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla gönderebilir yahut info@kadirstreehouses.com e-posta adresine elektronik imzalı iletebilirsiniz. Ayrıca, Kadir’in Ağaç Evleri e-bülten listesinden ayrılmak istemeniz halinde, e-bültenin en alt bölümünde bulunan “bu bülteni bir daha almak istemiyorsanız buraya tıklayınız.” linkine tıklayabilirsiniz. İnternet Sitesinin İçeriğinde Yer Alan/Yer Alacak Üçüncü Kişilere Ait Bağlantılar Hakkında Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti ve/veya yetkilileri, resmi web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, ziyaret ettiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz. İşbu sözleşmede öngörülen şartları, gerek web sitemiz vasıtasıyla gerekse doğrudan sunduğumuz hizmetleri talep etmekle kabul etmiş bulunduğunuzu
belirtir, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.


Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti Yazır Mah. Olimpos Sok. No:1 Kumluca / Antalya Tel: +90 242 892 1250 (pbx) E-posta: info@kadirstreehouses.com Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı veya kullanıcılar web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde Antalya Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını Web sitesinde yer alan içeriklerin ve Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti’ne ait elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193.maddesi uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Kadir’in Ağaç Evleri Tur. Tic. Ltd Şti
KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU